اثرات زیان بار سیاست های حمایت گرایانه ترامپ بر اقتصاد جهانیفصل تجارت - استاد علوم سیاسی دانشگاه سنت توماس هوستون گفت: سیاست های حمایت گرایانه تجاری آمریکا به اقتصاد جهانی و اقتصاد خود این کشور آسیب خواهد...