کودکان نمی توانند این بستنی را بخورند+ عکساگر تاکنون نام نفس شیطان به گوشتان نخورده با ما همراه شوید تا همه چیز را درباره آن توضیح دهیم.