پیشنهادی برای تامین کسری اعتبارات سازمان آتش نشانیاعضای شورای شهر در جلسه عصرگاهی امروز بودجه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران را مورد بررسی قرار دادند. به گزارش سادس، عصر امروز در نوبت عصرگاهی جلسه...