مادر شوهر به خاطر مهریه عروس به زندان رفتناتوانی در پرداخت مهریه، به زندانی شدن مادر شوهر در تویسرکان منجر شد.