عبور ابرها از آسمان آبی تهران (فیلم)عبور ابرها از آسمان آبی تهران (فیلم)