توضیح اسنپ درباره حادثه حمله به دفتر این سامانه در کرمان«طی روز گذشته، فیلم هایی با عنوان حمله به دفتر اسنپ در شهر کرمان منتشر شده اند. متاسفانه این حادثه اتفاق افتاده است. از آنجایی که همیشه معتقد به...