بنیاد مستضعفان: عدم همکاری مانع اجرای به موقع ساخت پلاسکوی جدید می شوددر پی انتشار اخباری از " تفاهمنامه با مالکان سرقفلی پلاسکو" و " ایجاد ابهام در آغاز پروژه ساخت پلاسکو " روابط عمومی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در...