آمریکا عامل بیشترین توطئه ها و فتنه ها علیه نظام جمهوری اسلامی است/ پلیس اجازه نا امن کردن جامعه را به هیچ شخصی نمی دهدآمریکا عامل بیشترین توطئه ها و فتنه ها علیه نظام جمهوری اسلامی است/ پلیس اجازه نا امن کردن جامعه را به هیچ شخصی نمی دهد